Všeobecné podmínky

 

1. Odpovědná osoba

Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníku pobytu dle těchto všeobecných podmínek.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané objednávky pobytu doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Podpisem objednávky stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.

3. Nástupní termín

Nástup do objektu je vždy v sobotu po 14 hodině, uvolnění objektu-odjezd v sobotu do 10 hodiny dopoledne.Nájemce uhradí poplatek za úklid (500 Kč) nebo po ukončení pobytu předá objekt v uklizeném stavu. Při nástupu předá pronajímatel nájemci   dle inventáře zařízení jednotlivých místností. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu. (inventář zařízení v jedné kopii ponechán v rekreačním objektu).

4. Kapacita 

Objekt je určen pro ubytování maximálně 8 osob.


5. Povinnosti nájemce:

a) řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele
b) obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem všeobecných podmínek
c) vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení
d) dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm…)
e) nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikli jeho zavinění nebo zaviněním všech
ostatních účastníků pobytu
f) vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, činnosti které odporují dobrým mravům, dodržování nočního klidu
g) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci – včetně finančních
prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu. Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví
či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu

h) nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob.
i) nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na tel. č. 605 87 55 61 
j) v objektu je zakázáno kouřit

6. Povinnost pronajímatele:

a) umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou (chata obsahuje: obývací pokoj s krbem, jídelní kout  s kuchyní, zádveří  se schodištěm, 2 ložnice v patře, koupelnu a sociální zařízení, parkování před chatou.) Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
b) pronajímatel je povinen poskytnou vše co zahrnuje cena pobytu viz bod 5.

Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechny opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.

7. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

8. Zvířata

Pes ani jiné zvíře - není povoleno.

9. Dodatek ke smlouvě

(další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem).

 

Vážený zákazníku, naší snahou je Vám poskytnout co nejlepší služby, vysokou úroveň ubytování a komfortu po dobu Vaší dovolené v krásném prostředí Jeseníků. Jsme rádi, že jste si zvolili právě námi nabízený objekt, a doufáme, že kvalita poskytovaných služeb vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás. Prostředky získané pronájmem chalupy budou investovány opět do objektu, takže standart námi nabízených služeb rok co rok poroste. Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.